OBAVEŠTENJE O RTV PRETPLATI

I - DOMAĆINSTVA

Poštovani,
Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji ("Službeni glasnik RS", broj 76/2005), na Vašem računu za električnu energiju za domaćinstva dodata je nova stavka: RTV pretplata u iznosu od petsto (500) dinara, na koju će se primenjivati stimulativni popust od 5% za blagovremeno plaćanje u roku propisanom za plaćanje električne energije. (Visina RTV pretplate usklađivaće se godišnje u skladu sa Zakonom.)

Ukupno zaduženje za utrošenu električnu energiju i RTV pretplatu plaća se jednom uplatnicom. Obaveza plaćanja RTV pretplate je ustanovljena Zakonom o radiodifuziji ("Službeni glasnik RS" broj 42/2002.) o čemu su sva domaćinstva i ostali obveznici obavešteni pismom Radio-televizije Srbije od 24. decembra 2002. godine.

Na osnovu člana 81. Zakona o radiodifuziji jedinstvenu RTV pretplatu u istom iznosu na celoj teritoriji Republike Srbije plaćaju svi vlasnici radio i televizijskih prijemnika. RTV pretplata se plaća po domaćinstvu i samo za jedan radio ili televizijski prijemnik na istoj adresi.

Zakonom o radiodifuziji propisani su uslovi za oslobađanje od obaveze plaćanja RTV pretplate.

A. Pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja RTV pretplate na osnovu člana 82. stav 1, tačke 1, 2 i 3, imaju domaćinstva, vlasnici prijemnika čiji je najmanje jedan član:
1. invalid sa 100% telesnog oštećenja;
2. invalid sa manje od 100% telesnog oštećenja, ako mu je, u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć;
3. lice koje je trajno izgubilo sluh ili slepo lice.

Pravo za oslobađanje po osnovu tačaka 1, 2 i 3. ostvaruje se podnošenjem sledeće dokumentacije:
- račun za utrošenu električnu energiju i RTV pretplatu;
- otokopija lične karte obveznika plaćanja RTV pretplate tj. vlasnika električnog brojila (prva i druga strana);
- potvrda ili fotokopija rešenja ustanove nadležne za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno druge ustanove i organa, ako je to predviđeno posebnim zakonom;
- poslednji izvod/izveštaj o primanju nadoknade za tuđu negu i pomoć;
- fotokopija lične karte (prva i druga strana) lica nosioca potvrde ili rešenja o invalidnosti, tj. fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, ako je lice maloletno.

Zahtev za oslobađanje od plaćanja pretplate za tačke 1, 2 i 3, podnosi se na Obrascu br.1 koji možete preuzeti u Microsoft Word formatu ili Adobe PDF formatu.


B. Domaćinstvo, čiji su članovi vlasnici dva ili više stanova ili vikendica, na osnovu člana 81. Zakona o radiodifuziji, kao i sva ostala domaćinstva koja su vlasnici dva ili više prijemnika, plaćaju pretplatu samo za jedan prijemnik na istoj adresi.
Za ostale stanove ili vikendice, ukoliko u njima ne stanuju druga domaćinstva, vlasnici podnose zahtev za oslobađanje od obaveze plaćanja RTV pretplate.

U suprotnom slučaju, obavezu plaćanja RTV pretplate, kao i električne energije, imaju domaćinstva, vlasnici radio i TV prijemnika, koja žive u tim stanovima ili vikendicama.

Uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija:
- računi za utrošenu električnu energiju i RTV pretplatu za adresu na kojoj se plaća RTV pretplata i adrese za koje se traži oslobađanje;
- drugom stanu ili vikendicsvojeručno potpisana izjava sa ličnim podacima i potpisima dva svedoka da u i u svojini ne stanuje drugo domaćinstvo (zakupac i sl.);
- fotokopija lične karte podnosioca zahteva (prva i druga strana).

Zahtev za oslobađanje od plaćanja RTV pretplate za tačku B podnosi se na Obrascu br. 2 koji možete preuzeti u Microsoft Word formatu ili Adobe PDF formatu.

Zahtevi se neće rešavati bez dostavljanja potpune dokumentacije.
Formulari zahteva za oslobađanje od plaćanja RTV pretplate mogu se dobiti na šalterima elektrodistributivnih preduzeća i oni se podnose neposredno Radio-televiziji Srbije – RTV pretplata, Kneza Višeslava 88, 11030 Beograd ili preko mesne Elektrodistribucije. Primljene zahteve rešava Radio-televizija Srbije i o tome obaveštava podnosioce.

II - OSTALI OBVEZNICI PLAĆANJA RTV PRETPLATE

A. PRAVNA LICA

Na osnovu člana 81, stav 5, Zakona o radiodifuziji, „hoteli i moteli plaćaju pretplatu na svakih deset soba opremljenih TV ili radio prijemnikom, a svako drugo pravno lice, vlasnik prijemnika, plaća pretplatu na svakih 20 zaposlenih koji su u stanju da primaju program“.

Iznos pretplate je petsto (500) dinara.
Pretplata se plaća mesečno, na osnovu ispostavljene fakture, najkasnije do 15. u mesecu za prethodni mesec.

NAPOMENA O OSLOBAĐANJIMA

Na osnovu člana 82, stav 3, Zakona o radiodifuziji, obaveza plaćanja pretplate oslobođeni su:
1. ustanove koje se u smislu člana 79 Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana smatraju ustanovama za smeštaj korisnika, škole, zdravstvene ustanove i preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalida i
2. diplomatsko-konzularna predstavništva pod uslovom reciprociteta.

B. PRETPLATA ZA PRIJEMNIK U MOTORNOM VOZILU
Na osnovu člana 83, stavovi 2. i 4, Zakona o radiodifuziji, pretplata za prijemnik u motornom vozilu plaća se godišnje, posebnom uplatnicom, prilikom registracije motornog vozila.
Iznos pretplate je hiljadu (1000) dinara.

III - USKLAĐIVANJE IZNOSA PRETPLATE

Na osnovu člana 83, stav 8, Zakona o radiodifuziji, iznos RTV pretplate za svaku narednu godinu usklađuje se sa indeksom rasta cena na malo u Republici Srbiji u prethodnoj kalendarskoj godini, prema zvanično objavljenim podacima organa nadležnog za poslove statistike, uvećanim za 5 procenata.

IV - OBAVEZA PRIJAVLJIVANJA NABAVKE PRIJEMNIKA

Na osnovu člana 81, stavovi 6, 7 i 8, Zakona o radiodifuziji, sva fizička i pravna lica, KOJA NISU POSEDOVALA RADIO ILI TV PRIJEMNIK ILI NISU OBUHVAĆENA PRETPLATOM, dužna su da Republičkoj ustanovi Javnog radiodifuznog servisa prijave nabavku prijemnika i obaveza plaćanja pretplate nastaje od prvog dana narednog meseca od dana nabavke prijemnika.
Obaveza prijavljivanja prijemnika ili prijavljivanja promene adrese ili sedišta vlasnika prijemnika nastaje u roku od 15 dana od dana pribavljanja, odnosno nastanka promene.

PRIJAVLJIVANJE NABAVKE TJ. POSEDOVANJA RADIO ILI TV PRIJEMNIKA SE MOŽE IZVRŠITI NA SLEDEĆE NAČINE:
1. pismom na adresu RTV pretplate, Kneza Višeslava 88, 11030 Beograd sa podacima: prezime i ime, adresa stanovanja, jedinstveni matični broj građana (JMBG), broj lične karte i od koga je izdata, potrošački (ED) broj i naziv Elektrodistribucije;
2. na e-mail adresu: sa podacima iz prethodne tačke;
3. na posebnom obrascu, koji će biti objavljen u dnevnim i nedeljnim novinama ili, na drugi odgovarajući način biti dosputan budućim pretplatnicima.

Prijave se mogu i lično predati u svim zgradama Radio-televizije Srbije u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Prokuplju i sedištima dopisništava. Obrazac za prijavu-odjavu Radio ili TV prijemnika Microsoft Word format Adobe PDF format.

V - KAZNENA ODREDBA

Na osnovu člana 113, stav 3, Zakona o radiodifuziji, novčanom kaznom u visini jednogodišnje pretplate kazniće se za prekršaj fizičko i pravno lice koje ne prijavi nabavku radio i/ili TV prijemnika u skladu sa članom 87 Zakona o radiodifuziji ili koristi odjavljeni prijemnik.

VI - ODJAVLJIVANJE PRIJEMNIKA

Na osnovu člana 81, stav 9, u slučaju otuđenja prijemnika, raniji vlasnik je obavezan da plaća pretplatu za sve vreme dok taj prijemnik ne odjavi, uz izjavu kome je prodao – ustupio predmetni prijemnik, kao i da ne poseduje drugi prijemnik.
Odjavljivanje se vrši na isti način kao i prijavljivanje.
Obrazac za prijavu-odjavu Radio ili TV prijemnika Microsoft Word format Adobe PDF formatu.

Poštovani,
TV pretplata je civilizacijska tekovina u svim evropskim zemljama i kod nas i njenim plaćanjem obezbeđuje se ostvarivanje zakonom propisanih funkcija javnog radiodifuznog servisa. Sredstvima građana prikupljenim na ovaj način finansiraće se rad budućih radiodifuznih ustanova Srbije i Vojvodine, pomagati naša kinematografija, kao i mnoge druge delatnosti od interesa za razvoj kulture i umetnosti od nacionalnog značaja. Uvereni smo da ćete izvršavanjem te obaveze doprineti ostvarivanju zadataka i izbeći nepotrebne troškove u eventualnoj primeni propisanih zakonskih sankcija.

Zahvaljujemo na razumevanju i molimo za saradnju u otklanjanju eventualnih grešaka u zaduženjima.

Brojevi telefona

direktan: +381 21 524 741,
centrala: +381 21 435 588, lokali: 346, 347, 239

Vreme
Trenutno stanje
Novi Sad
22
°C
1010mb
1m/s
RTV Facebook
RTV Twitter